skip to Main Content
Menu

TechnoConsult B.V.

BOUWFYSICA

Bouwfysica omvat de ‘fysica van de gebouwde omgeving’. Een natuurkundige kijk op de gebouwde omgeving. De bouwfysica heeft betrekking op de aspecten licht, warmte, lucht, vocht en geluid. Deze aspecten bepalen hoe mensen comfortabel kunnen verblijven in binnenruimtes en hoe gebouwconstructies presteren met betrekking tot instandhouding.

Tegenwoordig mag hierbij het energieverbruik niet ontbreken. TechnoConsult is als onafhankelijk adviesbureau onder andere gespecialiseerd in het uitvoeren van bouwfysisch onderzoek en uitbrengen van hoogwaardige adviezen op dit gebied.

Warmtepomp

In het grootste deel van de nieuwe woningen wordt een lucht/water of water/water warmtepomp geïnstalleerd. Ook wordt steeds meer in bestaande woningen een (hybride) warmtepompen geplaatst. Ook een airconditioning is een warmtepomp (lucht/lucht). In tegenstelling tot de gasgestookte cv-ketels heeft een warmtepompen veelal weinig overcapaciteit waardoor comfortklachten kunnen ontstaan als iets aan de installatie niet goed is.

TechnoConsult heeft de kennis en ervaring om onderzoek uit te voeren en metingen te verrichten naar de oorzaak van comfortklachten. Gevolgd door advies om de klachten te verminderen of te verhelpen. Hierbij doen we integraal onderzoek waarbij de volgende aspecten aanbod komen:

 • Het warmteverlies van het gebouw
 • De warmteafgifte van de vloerverwarming
 • De warmteopwekking door de warmtepomp

Voor een goede werking van de warmtepomp is het van groot belang dat de bovenstaande aspecten op elkaar zijn afgestemd. De capaciteit moet op een juiste wijze zijn berekend en de installatie moet goed aangelegd en ingeregeld zijn. Of dit het geval is, wordt met het onderzoek beoordeeld. Onafhankelijk, deskundig en objectief.

wp-verdeler
wp

Binnenmilieu

Gemiddeld verblijft een persoon 85 tot 90 % van zijn tijd binnen door. Daarom wordt een goed binnenmilieu sinds enkele jaren als een belangrijke factor voor onze gezondheid gezien. Een gezond en comfortabel binnenmilieu zijn echter niet altijd vanzelfsprekend. Meerdere factoren kunnen er toe leiden dat het binnenmilieu in een woning of werkplek als onbehaaglijk worden ervaren. TechnoConsult heeft de kennis en ervaring om onderzoek uit te voeren naar onder meer de volgende invloedfactoren op het binnenmilieu:

 • Comfort en behaaglijkheid
 • Verwarming en koeling
 • Ventilatie
 • Luchtkwaliteit
 • Stank en geur

TechnoConsult heeft hierbij de beschikking over gespecialiseerde onderzoek- en meetapparatuur. Zo is het mogelijk lange duur metingen uit te voeren, naar bijvoorbeeld lucht- en oppervlaktetemperaturen, relatieve luchtvochtigheid en koolstofdioxide (CO2). TechnoConsult beschikt over een klimaatmeter, waarmee metingen verricht kunnen worden naar de kwaliteit van het binnenmilieu in bijvoorbeeld een woning of werkomgeving. Met deze meetopstelling kan ook een comfortindex worden gegeven op basis van ISO 7730 ‘Klimaatomstandigheden – Analytische bepaling en interpretatie van thermische behaaglijkheid door berekeningen van de PMV en de PPD-waarden en lokale thermische behaaglijkheid’.

De PMV (Predicted Mean Vote) geeft aan hoe het thermische binnenklimaat in een ruimte door een gemiddelde gebruiker wordt beoordeeld. Daarbij spelen de volgende grootheden een rol:

 • Warmteweerstand van de kleding
 • Activiteitenniveau van de gebruiker (metabolisme)
 • Luchttemperatuur en – snelheid
 • Gemiddelde stralingstemperatuur
 • Relatieve luchtvochtigheid

De PMV-waarde is gebaseerd op de warmtebalans van het menselijk lichaam. De PMV houdt geen rekening met lokaal discomfort, maar drukt het comfort uit één getalswaarde voor het gehele menselijke lichaam. Discomfort kan ook lokaal worden veroorzaakt, waarbij een klein deel van het lichaam ongewenst wordt opgewarmd of afgekoeld. Dat kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door tocht, geleiding of stralingsasymmetrie.

Klachten of preventief? TechnoConsult bezit de kennis en ervaring om door middel van het uitvoeren van inspecties, inventarisatie van klachten en het doen van metingen een onafhankelijke rapportage en advies uit te brengen. Op deze manier kunnen te treffen maatregelen effectief vastgesteld worden. Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.

2_1a optie 1
2_1a optie 3

Vocht en schimmels

Te veel vocht in huis is een vaak onderschat probleem. Veel mensen zijn zich niet bewust van het feit dat een vochtig huis oncomfortabel is. Ook kost het meer energie om een vochtig huis te verwarmen. Soms zijn vochtproblemen duidelijk te herkennen: lekkage, beslagen ruiten, muffe lucht, loslatend behang. Bij langdurige problemen kunnen schimmelplekken ontstaan. Schimmels groeien uitstekend in een vochtig gebouw of vochtige ruimte. Schimmels maken sporen om zich voort te planten, deze zijn niet met het blote oog zichtbaar. Dit zijn een soort zaadjes die zich via de lucht verspreiden. Zodra de sporen op een plek terecht komen waar voldoende vocht is, gaan ze kiemen en ontstaat een nieuwe schimmelplek. Schimmelsporen komen van nature voor in de buitenlucht, ze zijn dus overal.

Het goed ventileren en verwarmen van ruimtes waarin personen verblijven is daarom enorm belangrijk. Niet alleen omdat frisse en schone lucht in een ruimte prettig is, maar vooral omdat het gezond is. Vochtige en vervuilde lucht in huis kan verschillende klachten veroorzaken, lichamelijk maar ook in uw woning. Een slechte kwaliteit van de binnenlucht is zelfs een van de grootste oorzaken van het ontstaan van vocht- en schimmelproblemen in woningen. Deze problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door onvoldoende luchtverversing in combinatie met het onvoldoende verwarmen van binnenruimtes. Daarom is aandacht voor goed ventileren en verwarmen van ruimtes waarin personen verblijven zo belangrijk.

TechnoConsult kan de oorzaak van vocht- of schimmelproblemen achterhalen en daarvoor een passend advies uitbrengen. Onderzoek naar de meest uiteenlopende onderwerpen is mogelijk, of dit nu een hardnekkige lekkage betreft, optrekkend vocht of een slecht functionerend ventilatiesysteem. TechnoConsult bezit de kennis en ervaring om door middel van het uitvoeren van inspecties, inventarisatie van klachten en het doen van metingen een onafhankelijke rapportage en advies uit te brengen. Op deze manier kunnen te treffen maatregelen effectief vastgesteld worden. Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.

2_1b optie 1
2_1b optie 2
2_1b optie 3

Thermografie

Onzichtbare bouwgebreken, zoals bijvoorbeeld koudebruggen, niet aaneengesloten gevelisolatie en gebreken in afdichtingen kunnen door TechnoConsult zichtbaar worden gemaakt via thermografie. Groot voordeel van deze methode is dat in relatief korte tijd en niet destructief, grote gevelvlakken zijn te beoordelen. De techniek leent zich ook uitstekend voor het beoordelen van zwakke plekken in installaties.

Voor het opsporen van uiteenlopende aan temperatuur gerelateerde problemen is thermografie een efficiënte en kostenbesparende methode. Warmtelekken en vochtplekken in een bouwconstructie, zoals een gevel, worden zichtbaar gemaakt zonder hak- en breekwerk. Dit alles in korte tijd en van grote afstand desgewenst.

Bij een thermografische- of infrarood inspectie wordt gebruik gemaakt van het feit dat elk object warmte uitstraalt, in de vorm van elektromagnetische straling. De golflengte van deze straling bevindt zich net achter het visueel waarneembare licht (0,4-0,7m) en de daarbij behorende kleuren. Met een infraroodcamera wordt deze straling vastgelegd. De verschillende golflengtes, die evenredig zijn aan een bepaalde temperatuur, worden daarbij in verschillende kleuren weergegeven. Een dergelijke weergave wordt thermogram genoemd en geeft een goed beeld van de thermische condities van het bekeken bouwdeel.

Koudebruggen

Tijdens de ontwerpfase wordt, sinds de “oprichting” van de EPC en vele andere kengetallen, in thermisch opzicht alles nauwkeurig berekend tot op cijfers achter de komma. Tijdens de uitvoering is de nauwkeurigheid van het aanbrengen van de isolatie en het detailleren vaak minder groot. Alle aandacht die de thermische prestatie kreeg voor de bouw, blijkt hierna een zachte dood te zijn gestorven, tenzij zich direct zichtbare problemen voordoen. Een controle na de bouwfase of de isolatie ook juist is aangebracht wordt zelden of niet uitgevoerd. Het achterwege laten van een dergelijke controle hangt samen met de gedachten dat een controle na oplevering slechts mogelijk is door destructief onderzoek. De isolatie zit namelijk verborgen in de constructie. Als al destructief onderzoek plaatsvindt, gebeurt dit lokaal en steekproefsgewijs.

Thermografisch onderzoek vormt dan ook een uitkomst voor het opsporen van koudebruggen. Een dergelijke inspectie is snel uit te voeren, zonder problemen met bereikbaarheid. De thermografische opnamen kunnen namelijk over grote afstanden, tot wel 100 meter, worden genomen. Hele gevelvlakken kunnen daarbij in één oogopslag worden gecontroleerd. Fouten in de isolatie, door een verkeerde detaillering of uitvoering komen meteen aan het licht, ongeacht waar ze zich in de buitenschil bevinden.

Vochtproblemen en lekkages

Doordat een natte jas minder goed isoleert dan een droge, is thermografie ook inzetbaar voor het opsporen van de bron van vochtklachten en lekkages. Groot voordeel is dat de “meting” niet wordt beïnvloed door de aanwezigheid van bijvoorbeeld zouten. Bij de “traditionele” vochtmeters, gebaseerd op weerstandsmeting, is dit wel het geval.

2_1c optie 2
2_1c optie 1

Installaties

Volgens NEN 3140 moeten installaties periodiek worden gecontroleerd op hun veiligheidsaspecten. Met een thermografische inspectie kan dit zonder verstoring van het bedrijfsproces. Sterker nog, de inspectie moet juist worden uitgevoerd tijdens normale productieomstandigheden. De experts van TechnoConsult kunnen deze beelden analyseren om tot een optimaal isolatieadvies te komen.
Ook met betrekking tot het opsporen en beoordelen van bijvoorbeeld wand- en vloerverwarming is thermografie de methode voor een kwalitatieve beoordeling.

Kort samengevat is met de juiste kennis en ervaring onder meer mogelijk, op niet destructieve wijze:

 • uitvoeren gevelscan;
 • opsporen koudebruggen;
 • opsporen vochtophoping;
 • controle kwaliteit van naïsolatie;
 • beoordelen wand- en vloerverwarming.

Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.

Berekeningen

Met behulp van gespecialiseerde software maakt TechnoConsult simulaties en modellen van bestaande situaties, ten behoeve van het bepalen van temperatuurverdelingen en condensatie in constructies.

Er zijn diverse simulaties en analyses mogelijk:
Thermisch (conform NEN 2778):

 • warmteweerstand
 • isolatiewaarde (R­­­c-waarde)
 • f-factor
 • straling
 • geleiding

Aan de hand van de software-analyses kunnen koudebruggen gekwantificeerd worden. Het effect van verschillende verbetermaatregelen kan zichtbaar gemaakt worden, zodat een maatwerkadvies gegeven kan worden.

Hygrisch (methode van Glaser)

 • damptransport
 • oppervlakte- of inwendige condensatie
 • dampremming

Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden.

2_1d optie 1
Watercont

Energie

Energiebesparing is in de huidige bouwwereld een onmisbaar onderwerp, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie en onderhoud. Belangrijk bij het in kaart brengen van de energiebesparende maatregelen is een betrouwbaar en deskundig advies, bijvoorbeeld om neveneffecten van maatregelen inzichtelijk te maken.
TechnoConsult denkt integraal met u mee, zowel installatietechnisch als bouwkundig, om tot een advies op maat te komen. Een objectief en eerlijk advies, waarin voor u de meest effectieve maatregelen worden gesorteerd en gepresenteerd.

De meerwaarde van een energie prestatie advies (EPA):

 • inzicht in de maatregelen;
 • lagere energierekening;
 • inzicht in de verhouding tussen investering en besparingen;
 • inzicht in de subsidies waarop u aanspraak kunt maken;
 • een aantrekkelijkere woning bij verkoop;
 • zowel advies voor particulieren als op projectbasis.
2_1e optie 3

Behoefte aan een energielabel of bepaling van de BENG-indicatoren (Bijna Energie Neutrale Gebouwen)? TechnoConsult berekent de indicatoren volgens de norm NTA 8800. De berekening geeft snel inzicht in de energetische kwaliteit van de woning en de mogelijkheden om het energieverbruik te verlagen. De berekening levert 4 indicatoren op:

 • EP 1 energiebehoefte – de hoeveelheid energie die een woning per jaar nodig heeft voor verwarming en koeling (kWh/m²). Bouwbesluiteis voor nieuwe woningen is afhankelijk van de verhouding tussen het verlies- en gebruikersoppervlak.
 • EP 2 primair energiegebruik – de hoeveelheid fossiele brandstof die per jaar nodig is voor de verwarming en koeling van de woning (kWh/m²). Bouwbesluiteis is maximaal 50 kWh/m² voor nieuwe woningen.
 • EP 3 aandeel hernieuwbare energie – het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Bouwbesluiteis is minimaal 40 % voor nieuwe woningen.
 • TO juli – een indicator waarmee het risico op temperatuuroverschrijding inzichtelijk wordt. Bouwbesluiteis voor nieuwe woningen is maximaal 1,2.

Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden hoe wij u van dienst kunnen zijn.

Geluid

Geluid kan ervaren worden als aangenaam of als een nuttig signaal. Geluid kan ook als hinderlijk of als overlast worden ervaren. Denk daarbij aan geluid dat door gebouwgebonden installaties (zoals ventilatie en warmtepompen) wordt geproduceerd of luidruchtige buren (loopgeluiden, muziek). Hoge geluidsniveaus kunnen leiden tot gezondheidsklachten in diverse vormen. Om deze reden schrijft het Bouwbesluit voorschriften voor ten aanzien van de geluidwering in en om gebouwen.

TechnoConsult beschikt over genormeerde klasse 1 meetapparatuur waarmee geluidmetingen uitgevoerd kunnen worden en de resultaten getoetst kunnen worden aan de geldende eisen met betrekking tot de geluidswering van scheidingsconstructies. Daarmee kunnen we u van dienst zijn met betrekking tot de vereiste geluidwering in gebouwen, conform NEN 5077 – Bepalingsmethoden voor de grootheden voor geluidwering van uitwendige scheidingsconstructies, luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, geluidniveaus veroorzaakt door installaties en nagalmtijd.

Naast het meten van de geluidwering van de gevel van een woning is het ook mogelijk om de geluidwering te berekenen volgens de rekenmethode GGG 97. Door een berekening kan voor nieuwe woningen of te renoveren woningen op voorhand bepaald worden of het geluidniveau in de woning – eventueel met aanvullende akoestische voorzieningen – voldoet aan de Bouwbesluiteisen.

Het meten van laag frequent geluid en een beoordeling aan de Richtlijn Hinder Laagfrequent Geluid, opgesteld door de Stichting Nederlandse Geluidhinder (NSG) behoort tot de mogelijkheden. Geluiden met een frequentie van 20 Hz tot en met 100 Hz worden laagfrequent geluid beschouwd. Laagfrequent geluid wordt in tegenstelling tot ‘normale’ geluid nauwelijks verzwakt door de gevels en daken van gebouwen. Ook de demping door de lucht is gering, zodat een bron op grote afstand gelegen kan zijn.

Geluidhinder kan ook veroorzaakt/versterkt worden door geluiden met een extra hinderlijk karakter, zoals impulsachtig geluid (zoals een blaffende hond), tonaal geluid (zoals een bromtoon), of door muziek. In de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai zijn voor deze geluidsoorten voorschriften opgenomen ten aanzien van de meetprocedure en de beoordeling ervan. Vanaf 1 april 2021 gelden vanuit het Bouwbesluit eisen voor de geluidproductie van warmtepompen en airco’s. De geluidniveaus dienen volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai bepaald te worden. Ook hiermee kunnen we u van dienst zijn.

2_1f optie 2

Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden hoe wij u van dienst kunnen zijn. Wij denken graag met u mee over de volgende onderwerpen:

 • geluidsoverlast: lucht-, contact- en installatiegeluid;
 • toetsing aan Bouwbesluiteisen;
 • isolatieadvies;
 • preventief onderzoek;
 • burengeluid;
 • laagfrequent geluid;
 • extra hinderlijke geluiden.

Luchtdichtheid

Onder invloed van wind en/of mechanische ventilatie is sprake van infiltratie. Bij infiltratie vindt een onbedoelde luchtuitwisseling plaats tussen binnen en buiten via kieren, spleten, gaten en naden in de gevels, daken en vloeren van de woning. Luchtuitwisseling via ventilatieroosters en/of installaties vindt bewust plaats en wordt ventilatie genoemd. Ventilatie is in tegenstelling tot infiltratie regelbaar.

Als gevolg van een te hoge infiltratie kunnen meerdere klachten ontstaan:

 • Een hoog energieverbruik voor de verwarming van de woning.
 • Comfortklachten door tocht.
 • Geurhinder doordat bedompte lucht vanuit de kruipruimte in de woning terecht komt.
 • Geluidsklachten omdat de kieren, naden en gaten ook geluidslekken vormen.

Voor nieuwe woningen zijn Bouwbesluiteisen van toepassing voor de infiltratie van een woning. Deze zijn beschreven in artikel 5.4 van het Bouwbesluit. De luchtstroom mag bij 10 Pascal drukverschil niet meer dan 200 dm3/s bedragen. De Bouwbesluiteis is ook bekend als de qv10-waarde.

In de praktijk voldoet de luchtdichtheid van de gebouwschil (gevels, daken, vloeren) de meeste gevallen aan de Bouwbesluiteis, omdat de eis relatief laag is.

In de norm NEN 2687 zijn 2 klassen voor de luchtdichtheid opgenomen:

 • Klasse 1 (Bouwbesluiteis): qv10-waarde maximaal 100 – 200 dm3/s, of maximaal 1 dm3/s per m2 vloeroppervlak.
 • Klasse 2 (huidige bouwpraktijk): qv10-waarde maximaal 50 – 80 dm3/s, of maximaal 0,4 – 0,6 dm3/s per m2 vloeroppervlak.

In de publicatie Uitwerkingsinstructie Toolkitconcepten Passiefhuis van SBR (2009) wordt voorgesteld om een extra klasse voor passiefhuizen te hanteren:

 • Klasse 3 (passief bouwen): qv10-waarde maximaal 15 – 30 dm3/s, of maximaal 0,15 dm3/s per m2 vloeroppervlak.

De hoogte van eis voor de qv10-waarde is afhankelijk van woninginhoud.

Het vaststellen van de luchtdichtheid vindt plaats via luchtdichtheidsmetingen. Ook wel ‘blowerdoortest‘ genoemd. Voor een toetsing aan het Bouwbesluit dienen de metingen volgens de voorschriften van de norm NEN 2686 uitgevoerd te worden.

Naast de qv10-waarde worden ook andere maatstaven gehanteerd voor de luchtdichtheid van een woning. Bij Passiefhuizen mag het ventilatievoud bij 50 Pascal drukverschil (V50) ten hoogste 0,6 [-] per uur bedragen. Ook kunnen metingen volgens andere normen uitgevoerd worden, zoals de norm NEN-EN-ISO 9972.

blowerdoor

In combinatie met proeven en/of thermografie kan de blowerdoor ingezet worden voor het lokaliseren van luchtlekken of waterlekkages bij kozijnen, deuren, doorvoeren, wandcontactdozen, etc… De blowerdoor zorgt bij dit type onderzoeken voor een drukverschil over de gevel waarmee het effect van winddruk op de gevel wordt nagebootst.

Laat u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden hoe wij u van dienst kunnen zijn.

Back To Top